วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เข้าร่วมโครงการสร้างการรับรู้และสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหายาเสพติดในประชากรกลุ่มเสี่ยง (กรณีเฮโรอีน) ในพื้นที่ ปปส.ภ.7 รุ่นที่ 2

ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา

ที่ทำการปกครองจังหวัดราบุรี ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยฯ ให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานศึกษาธิการจังวัดราชบุรีได้จัดสรรให้กับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียนต่อไป