วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 3, 5 เมษายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 3, 5 เมษายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 สถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษาเอกชน จำวน 3 แห่ง ได้แก่ รร.ธีรศาสตร์ รร.อุดมวิทยา รร.วันทามารีอา ราชบุรี ซึ่งรับการประเมินในระดับเพชร โดยมี นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นคณะกรรมการในการประเมินในครั้งนี้

วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566

การดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการการคัดกรองสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565

การดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการการคัดกรองสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 ของโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 3 ผลการคัดกรองไม่พบสารเสพติดของบุคลากรในสังกัด ศธจ.ราชบุรี