วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

8 พฤศจิกายน 2566 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนโครงการพูดอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี

31 ตุลาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประเมินเพื่อรับรองสถานศึกษาปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับจังหวัดราชบุรี

31 ตุลาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประเมินเพื่อรับรองสถานศึกษาปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เพื่อกำหนดเกณฑ์การประเมิน และกำหนดการลงพื้นที่ประเมินเพื่อรับรอง สถานศึกษาปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับจังหวัดราชบุรี ตามประกาศ สำนักงานศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ประเมินเพื่อรับรองสถานศึกษาปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับจังหวัดราชบุรี โดยกำหนดลงพืื้นที่ในเดือนธันวาคม 2566 โดยมีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน จำนวน 48 แห่ง 9 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองราชบุรี อ.โพธาราม อ.บ้านโป่ง อ.ดำเนินสะดวก อ.บางแพ อ.จอมบึง อ.วัดเพลง อ.สวนผึ้ง และอ.บ้านคา

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 3, 5 เมษายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 3, 5 เมษายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 สถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษาเอกชน จำวน 3 แห่ง ได้แก่ รร.ธีรศาสตร์ รร.อุดมวิทยา รร.วันทามารีอา ราชบุรี ซึ่งรับการประเมินในระดับเพชร โดยมี นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นคณะกรรมการในการประเมินในครั้งนี้