วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี (ศอ.ปส.จ.รบ)

      ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ จินดา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี (ศอ.ปส.จ.รบ) ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

       โดยมี นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี (ศอ.ปส.จ.รบ) เพื่อเร่งรัด ติดตาม การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งมีส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ด้านการปราบปราม, การป้องกันยาเสพติด และการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2567

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2567 ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 7) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดยมี ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ และนางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาจังหวัดราชบุรี ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการนำเสนอวาระการประชุม , คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี , ผู้แทนสพป.ราชบุรี เขต 1 , สพป.ราชบุรี เขต 2 , สพม.ราชบุรี และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษาของศธจ.ราชบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อพิจารณาข้อมูลเด็กปฐมวัยและเด็กนอกระบบการศึกษาจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2 และการประชุมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนากลไกอาสาสมัคร เพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยและเด็กนอกระบบการศึกษาให้สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา จังหวัดราชบุรี

             ว่าที่ร้อยตรีสมชาย​ งามสุขสวัสดิ์​ มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์​ จินดา​ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ​และนางจงกลนี โชคถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ของศธจ.ราชบุรี​เข้าร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อพิจารณาข้อมูลเด็กปฐมวัยและเด็กนอกระบบการศึกษาจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2 และการประชุมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนากลไกอาสาสมัคร เพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยและเด็กนอกระบบการศึกษาให้สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ​ ห้​องประชุม (ชั้น 6) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567

"รวมพลังทำดีเพื่อในหลวง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่"

 "รวมพลังทำดีเพื่อในหลวง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่"

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวธัญญาารณ์ ชุมผาง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดราชบุรี 2567
โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิรี ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิด ซึ่งทุกวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ ในปีนี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้น ภายใต้ห้วข้อ "รวมพลังทำดีเพื่อในหลวง" เพื่อเฉลิมพระเกี่ยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน ตัวแทนและพนักงานจากสถานประกอบการในจังหวัดราชบุรี ร่วมงาน ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567

พิธีปิดการจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์” พ.ศ. 2567

วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น. ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมในพิธีปิดการจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์” พ.ศ. 2567

โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ส่วนราชการ ผู้บริหาร กกท. นักกีฬาเข้าร่วม ซึ่งพิธีเปิด มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 7) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว พร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์ จินดา ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาการศึกษาในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ และนายวิรัตน์ มะโนวัฒนา ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวฯ , ผู้แทนจากสังกัดสพป.ราชบุรี เขต 1 , สพป.ราชบุรี เขต 2 , สพม.ราชบุรี , สกร.ราชบุรี, โรงเรียนอุดมวิทยา , โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี , นางสาวศิริวรรณ ลี้กิจเจริญผล ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล , นางสาวกองแก้ว ม่วงเพ็ชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษาของศธจ.ราชบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้ง